تبلیغات
اموزش زبان انگلیسی/

اموزش زبان انگلیسی/

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

اموزش زبان انگلیسی گرامر

نویسنده: آبدا آبدا   


New interchange: English for international communication

By Jack C. Richards

 

Unit 1  It's nice to meet you.

 

 

تعریف فاعل در انگلیسی

 یعنی کسی که می خواهد کاری را انجام دهد.


تعریف فعل

یعنی عملی که انجام می شود.


 

تعریف صفت

یعنی ویژگی که به چیزی نسبت داده می شود.


دستور زبان یا گرامر این درس درباره «صفت ملكی» می باشد. «صفت ملكی» كلمه ای است كه قبل از اسم می آید و مالكیت را بیان می كند

 

 

صفات ملکی  
 
در ترجمه  " کتاب ِ‌من "  من اسمی است که  در مورد کتاب  توضیح می دهد . در واقع " من " صفت است که از آن به عنوان صفت ملکی یاد می کنیم . به عبارات زیر توجه کنید : 
 
کتاب  ِ‌ من                                  کتاب  ِ‌ ما 
کتاب  ِ‌  تو                                  کتاب  ِ‌ شما
کتاب  ِ‌  او                                   کتاب  ِ‌ آنها
 
 
ترجمه  این صفات ملکی به شرح زیر است : 
My                            our
Your                         Your
Her / his / its              their 
مثال : 
My book                   our book
Your book                 your book

  نكته ها :


1 – هر صیغه صفت ملكی خودش را دارد. این صفات برای صیغه های مختلف به شرح زیر هستند:

صیغه های مفرد
-> my (مال من ) 
You -> your (مال شما) 
He -> his (مال او) 
She -> her (مال او)


صیغه های جمع 
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما) 
They -> their (مال آنها)  

 

  این صفات ملكی قبل از اسم می آیند و مالكیت آن شیء را بر انسان بیان می كنند. مانند:

My car اتومبیل من 
Her watch ساعت او
Our teacher  معلم ما
Their house خانه آنها  

 

تعریف ضمایر فاعلی: ضمایر فاعلی به جای اسم می نشیند واز تکرار مکرر آن جلوگیری می کنند

1-ضمایر فاعلی :        I ,you, he/she /it ,we ,you ,they

 

 

جمع

مفرد

 

weI

اول شخص

youyou

دوم شخص

they

he, she, it

سوم شخص

 

1- همه ضمایر شخصی (فاعلی، مفعولی و...) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته می‌شوند. (they هم می‌تواند به انسان و هم به اشیاء اشاره کند.)

2- ضمیر I همیشه بصورت بزرگ نوشته می‌شود، حتی اگر در وسط یک جمله بکار  گرفته شود:

 • Am I right?

 

 


۲فعل کمکی (to be(am, is ,are

در زبان انگلیسی فعل کمکی (to be(am, is ,are در زمان حال ساده (was, were ) در گذشته و(been) در اسم مفعول  استفاده می شود اینها فعل های کمکی هستند وگاهی هم بعنوان فعل اصلی استفاده می شوند .

فرم مخفف(Contraction)

 

I am = I'm

You are = you're

He is = he's

She is = she's

It is = it's 

We are = we're 

You are = you're

They are = they're

 John is busy  =  john's busy

نظرات() 

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

نویسنده: آبدا آبدا   آموزش ساعت به انگلیسی برای کودکان[http://www.aparat.com/v/UpgPc]

نظرات() 

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان با شعر

نویسنده: آبدا آبدا   


آموزش زبان انگلیسی برای کودکان با شعر

[http://www.aparat.com/v/uJoxw/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%B4%D8%B9%D8%B1]

نظرات() 

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

آموزش زبان انگلیسی نکات دستوری

نویسنده: آبدا آبدا   

نکته دستوری: صفات ملکی کلماتی هستند که قبل از اسم بکار رفته و مالکیت را بیان می کند و در انگلیسی عبارتند از:

My

your

His

Her

Our

Your

Their

فاعل صفات ملکی
My book کتاب من I
Your book. کتاب تو(شما, چه جمع و چه مفرد) you
His book. کتاب او (مذکر) he
Her book. کتاب او (مونث)she
Our book. کتاب ما we
Their book کتاب آنها they

من یک دانش آموز هستم.
من یک پسر هستم.
نام من احمد است.
این مادر من است.
آن پدر من است.
آنها برادران من و اینها خواهران من هستند.
او یک پسر است.
اسم او جمشید است.
آن بدنش است.
آن سر او است.
آنها گوش های او هستند.
آن گوش چپ او هست.
آنها چشمانش هستند.
آن صورت او است.
آن دهانش است.
این یک دختر است. نام او نسرین است.
اینها دستهای او هستند.
این  دست راست او هست
این بینی او است.
اینها پاهای او هستند.
این گردن او هست.
این موی او هست.
اینها لبهای او هستند.
اینها انگشتان او هستند.

I’m a student.
I’m a boy.
My name is Ahmad.
This is my mother.
That is my father.
Those are my brothers and these are my sisters.
That is a boy
His name is Jamshid.
That is his body.
That is his head.
Those are his ears.
That is his left ear.
Those are his eyes.
That is his face.
That is his mouth.
This is a girl. Her name is Nasrin.
These are her hands.
This is her right hand.
This is her nose.
These are her legs.
This is her neck.
This is her hair.
These are her lips.
These are her fingers.

نظرات() 

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

اموزش زبان کاربرد زمان حال

نویسنده: آبدا آبدا   

در زبان انگلیسی از زمان حال کامل (present perfect) بیشتر برای نشان دادن یک فعالیت که در گذشته اتفاق افتاده اما هنوز بر روی زمان حال باقی مانده استفاده می شود.

کاربردها

 • کاری که به تازگی کامل، تمام شده یا انجام شده. به مثال زیر توجه کنید:

He has just scored a goal. (او همین الان یک گل زد.)

 • یک کار تمام شده که بر روی زمان حال تاثیر می گذارد. به مثال زیر توجه کنید:

He has bought new trainers and now he plays even better than before. (او کتانی های جدیدی خریده و حالا حتی از قبل هم بهتر بازی می کند.)

 • چیزی که هرگز، یکبار، یا چندین بار تا زمان صحبت اتفاق افتاده. به مثال های زیر توجه کنید:

He has never lost a match. (او تا حالا یک مسابقه را نباخته.)

The referee has not blown the final whistle yet. (داور هنوز سوت پایان را نزده.)

The other team has not scored a goal so far. (تیم دیگر هنوز گلی نزده.)

ساختار زمان حال کامل

برای ساختن جملات در زمان حال کامل به فعل کمکی have به همراه شکل سوم از فعل اصلی (past participle) نیاز داریم. جدول زیر ساختار جملات در این زمان را به صورت مثبت، منفی و سوالی نشان میدهد.

جملات مثبت

جملات منفی

جملات سوالی

I/you/we/they

have played/spoken

have not played/spoken

Have I played/spoken?

he/she/it

he has played/spoken

he has not played/spoken

Has he played/spoken?

حالت سوم فعل (Past participle)

ساختن شکل سوم برای فعل های با قاعده با اضافه کردن پسوند –ed به فعل اتفاق می افتد. برای افعال بی قاعده باید شکل سوم فعل را یاد بگیرید.

استثناهای حالت سوم برای افعال با قاعده
 • اگر فعل به –e ختم شود تنها به آن –d اضافه می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

(love – loved (loveed

 • برای افعالی که پیش از آخرین حرف بی صدا یک حرف صدادار با صدای کوتاه و تاکید دار (stressed) دارند، اخرین حرف فعل تکرار می شود. به مثال زیر توجه کنید:

admit – admitted

 • حرف L به عنوان حرف بی صدا بعد از حرف صدادار در “انگلیسی بریتانیایی” تکرار می شود اما در “انگلیسی آمریکایی” نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

travel – travelled (بریتانیایی)

traveled (آمریکایی)

 • اگر فعل به y ختم شود حرف y به i تبدیل می شود. به مثال زیر توجه کنید:

hurry – hurried

شکل کوتاه

به ویژه در حالت کلامی زبان انگلیسی برخی افعال و ضمایر تا حدی با هم ترکیب می شوند. به این حالت شکل کوتاه شده از افعال گفته می شود. جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان حال کامل زا نشان می دهد:

شکل بلند

شکل کوتاه

مثال

have

…’ve

they’ve

have not

…’ve not/… haven’t

I’ve not/I haven’t

has

…’s

she’s

has not

…’s not/… hasn’t

he’s not/he hasn’t

نکته: شکل کوتاه افعال تنها می تواند بعد از ضمایر بیاید و هیچ واژه ای دیگر. به مثال زیر توجه کنید:

They’ve not played football.

(The girls’ve not played football.)

البته امکان کوتاه کردن has بعد از کلمات دیگر نیز وجود دارد. (تا زمانی که خود کلمه به –s ختم نشود.) به مثال زیر توجه کنید:

He’s/The boy’s played football.

(but not: James’s played football.)

نظرات() 

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

اموزش تصویری لغات زبان انگلیسی

نویسنده: آبدا آبدا   


 سرنگ

 Syringe

باند، نوار زخم بندی

 

Bandage 

چسب زخم
 

 

 Plaster

جعبه کمکهای اولیه

 

First aid kit 

 

 

 

 

خون

 

Blood 

پزشک

 

Doctor

دماسنج، درجه

 

Thermometer

گوشی طبی

 

Stethoscope 

 

   

صندلی چرخ‌دار

 

 Wheelchair 

شربت

 

Syrup 

قرص

 

Tablet 

کپسول

 

Capsul

 

نظرات() 

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

اموزش ابزارها به انگلیسی

نویسنده: آبدا آبدا   آچار 

Wrench

اره

 

Saw 

انبردست

Pliers

بیل

 

Shovel 

 

 

 

 

پیچ


 Screw

پیچ گوشتی


 Screwdriver

تلمبه

 

 Plunger

تبر

 

Axe 

 

 

 

 

چراغ قوه

 

 Flashlight

چکش

 

Hammer

طناب

 


 Rope

قلم مو

 

 Brush

 

 

 

 

کاردک

 

 Scraper

قیچی

 

 Scissors

مهره

  Nut

میخ

 

  Nail

نظرات() 

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

ساده ترین آموزش زبان انگلیسی

نویسنده: آبدا آبدا   

ساده ترین آموزش زبان انگلیسی

https://www.youtube.com/watch?v=w-26yByX1ns

نظرات() 

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

روش یادگیری انگلیسی برای بزرگسالان

نویسنده: آبدا آبدا   


روش یادگیری انگلیسی برای بزرگسالان

https://www.youtube.com/watch?v=tOSUPt-Tmd4

نظرات() 

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

آموزش زبان حفظ کلمات بدون فراموشی

نویسنده: آبدا آبدا   

حفظ کردن لغات خارجی بدون فراموشی


[https://www.youtube.com/watch?v=Wgy_jQIDC8E]

نظرات() 

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :